sasmt header

fooie / fees

Aanbevole lesfooie

Die huidige minimum aanbevole musieklesfooi vir professionele musiekonderwysers is R350 per uur. Dit geld ook vir begeleiding. Vir groepsonderrig is dit R290-R360 per uur vir ’n groep van tot 24 lede of R150 per uur per leerling met ’n maksimum van 5 en minimum van 3 leerlinge.
Studente onderwysers mag R200 per uur vra.

Recommended tuition fees

The recommended minimum music tuition fee for professional music teachers is currently R350 per hour. This also applies to accompaniment. For group tuition it is R290-R360 per hour for groups up to 24 or R150 per hour per pupil with a maximum of 5 and minimum of 3 pupils.
Student teachers may ask R200 per hour.

Lidmaatskapfooie in R/jaar
vir tydperk 1 Des 2016 - 30 Nov 2017

Sentrum Professioneel Ondersteunend Student
  Indien betaal Indien betaal Indien betaal
  Voor 31 Mrt Na 31 Mrt    
Durban 300 320 190 120
Johannesburg 220    
Kroonstad 240    
  voor 1 Mrt voor 1 Mei na 1 Mei voor 1 Mrt voor 1 Mei na 1 Mei voor 1 Mrt voor 1 Mei na 1 Mei
Pietermaritzburg 220 240 270 160 170 180 100 110 120
Port Elizabeth220180100
  voor 1 Mei na 1 Mei    
Pretoria 300350 350 150
Tygerberg 180  

Membership fees in R/annum
for period 1 Dec 2016 - 30 Nov 2017

Centre Professional Supporting Student
  If paid If paid If paid
  before 31 Mar After 31 Mar    
Durban 300 320 190 120
Johannesburg 220    
Kroonstad 240    
  before 1 Mar before 1 May after 1 May before 1 Mar before 1 May after 1 May before 1 Mar before 1 May after 1 May
Pietermaritzburg 220 240 270 160 170 180 100 110 120
Port Elizabeth220180100
  before 1 May after 1 May    
Pretoria 300350 350 150
Tygerberg 180  
Die verskillende sentra vra verskillende fooie omdat hulle verskillende projekte en aktiwiteite het. Laat asb. die webmeester weet van die nuutste fooie.. The different centres charge different fees because they have different projects and activities. Please notify the webmaster about the latest fees.
last updated: 20180411