sasmt header

fooie / fees

Aanbevole lesfooie

Die huidige minimum aanbevole musieklesfooi vir professionele musiekonderwysers is R340 per uur. Dit geld ook vir begeleiding. Vir groepsonderrig is dit R290-R360 per uur vir ’n groep van tot 24 lede of R150 per uur per leerling met ’n maksimum van 5 en minimum van 3 leerlinge.
Studente onderwysers mag R200 per uur vra

Recommended tuition fees

The recommended minimum music tuition fee for professional music teachers is currently R340 per hour. This also applies to accompaniment. For group tuition it is R290-R360 per hour for groups up to 24 or R150 per hour per pupil with a maximum of 5 and minimum of 3 pupils.
Student teachers may ask R200 per hour.

Lidmaatskapfooie in R/jaar
vir tydperk 1 Des 2018 - 30 Nov 2019

Sentrum Professioneel Ondersteunend Student
  Indien betaal Indien betaal Indien betaal
  Voor 31 Mrt Na 31 Mrt Voor 31 Mrt Na 31 Mrt Voor 31 Mrt Na 31 Mrt
Durban 340 375 250 280 135 150
Ekurhuleni 300 250 150
Johannesburg 220    
Kroonstad 240    
Port Elizabeth 220 180 100
  voor 1 Mei na 1 Mei voor 1 Mei na 1 Mei voor 1 Mei na 1 Mei
Pretoria 360 400 360 400 150 180
Tygerberg 220    
Pietermaritzburg Professioneel Ondersteunend Student
Betaal teen 28 Feb 300 300 250
Betaal teen 30 Maart 2019 340 340 300
Betaal teen 30 April 2019 380 380 340
Betaal teen 23 Mei 2019 420 420 380
Betaal teen 31 Mei 2019 500 500 460
L.W. geen betalings aanvaar na 31 Mei 2019 nie

Membership fees in R/annum
for period 1 Dec 2018 - 30 Nov 2019

Centre Professional Supporting Student
  If paid If paid If paid
  before 31 Mar after 31 Mar before 31 Mar after 31 Mar before 31 Mar after 31 Mar
Durban 340 375 250 280 135 150
Ekurhuleni 300 250 150
Johannesburg 220    
Kroonstad 240    
Port Elizabeth 220 180 100
  before 1 May after 1 May before 1 May after 1 May before 1 May after 1 May
Pretoria 360 400 360 400 150 180
Tygerberg 220    
Pietermaritzburg Professional Supporting Student
Paid by 28 Feb 300 300 250
Paid by 30th March 2019 340 340 300
Paid by 30th April 2019 380 380 340
Paid by 23rd May 2019 420 420 380
Paid by the 31st May 2019 500 500 460
Please note no subscriptions will be accepted after 31st May 2019.
Die verskillende sentra vra verskillende fooie omdat hulle verskillende projekte en aktiwiteite het. Laat asb. die webmeester weet van die nuutste fooie.. The different centres charge different fees because they have different projects and activities. Please notify the webmaster about the latest fees.
last updated: 20190527