sasmt header

centres

Organisation of the SASMT

Membership of the SASMT is divided into centres.
There are two types of centres: Ordinary centres and Institutional centres.

Ordinary or Regional Centres

These centres mostly correspond to geographical areas, mainly cities. For a list of current ordinary centres click here. New centres can be created at any time if the requirements for them are met. Members of a regional centre are individually responsible for their membership fees. See the requirements below for starting a new centre.

Institutional centres

These centres are Music centres, schools with music departments, colleges, universities etc. For a list of current institutional centres with their representatives click here. The institution is responsible for the membership fees of its members. The membership fee per individual is less than that for ordinary or regional centres. Music teaching staff appointed at such an institution may choose to become members of the SASMT automatically.

Requirements for a regional centre

 • Starting an ordinary or regional centre requires at least 8 music teachers, each individually meeting the requirements for professional membership.
 • The centre must have a chairperson, vice-chair if desired, secretary and treasurer.
 • The centre must elect a committee every year.
 • The centre must hold an Annual General Meeting during August or September of each year.
 • The committee must meet at least 4 times a year.
 • An auditor or qualified accounting officer must be appointed to advise on the preparation of the profit and loss account and balance sheet of the centre.

Requirements for an Institutional centre

 • An institutional centre may be formed with the consent of Council upon a requisition signed by not less than 5 eligible staff members of the institution.
 • The centre needs only one official to act as representative.
 • The centre needs to hold one meeting per year.

Organisasie van SAVMO

Lidmaatskap van SAVMO word onderverdeel in sentra. Daar is twee tipes sentra: Streeksentra of gewone sentra en institusionele sentra.

Gewone of Streeksentra

Hierdie sentra stem meesal ooreen met geografiese gebiede, hoofsaaklik stede. Vir 'n lys van huidige streeksentra, klik hier. Nuwe sentra kan enige tyd geskep word as daar aan die vereistes daarvoor voldoen word. Lede van 'n streeksentrum is individueel verantwoordelik vir lidmaatskap fooie. Sien die vereistes hieronder om 'n nuwe sentrum te begin.

Institusionele sentra

Hierdie sentra is musiekskole, skole met 'n musiekdepartment, kolleges, universiteite ens. Vir 'n lys van huidige institusionele sentra met hulle verteenwoordigers, klik hier . Die instansie is verantwoordelik vir die lidmaatskap fooie van sy lede. Die lidmaatskapgelde per persoon is minder as dié van gewone of streeksentra. Musiek dosente wat by so'n instansie aangestel word, kan kies om outomaties lid te word van SAVMO.

Vereistes vir 'n streeksentrum

 • Stigting van 'n gewone of streeksentrum vereis ten minste 8 musiekonderwysers wat elkeen voldoen aan die vereistes vir professionele lidmaatskap .
 • Die sentrum moet 'n voorsitter, vise-voorsitter indien nodig, sekretaris en tesourier hê.
 • Die sentrum moet elke jaar 'n komitee kies.
 • Die sentrum moet elke jaar 'n Algemene Jaarvergadering hou gedurende Augustus of September.
 • Die komitee moet ten minste 4 maal per jaar vergader.
 • 'n Ouditeur of gekwalifiseerde rekenmeester moet aangestel word om te adviseer oor die voorbereiding van die wins en verlies rekening en balansstaat van die sentrum.

Vereistes vir 'n Institusionele sentrum

 • 'n Institusionele sentrum kan saamgestel word met toestemming van die Raad by ontvangs van 'n aanvraag geteken deur ten minste 5 bevoegde personeellede van die instansie.
 • Net een persoon word vereis om as verteenwoordiger van die sentrum op te tree.
 • Die sentrum moet een vergadering per jaar hou.

Application form for starting a new centre/ Aansoekvorm vir stigting van 'n nuwe sentrum


Application form for starting a new institutional centre/

Aansoekvorm vir stigting van ’n nuwe institusionele sentrum

Centre Committees

If the E-mail address of the official was registered with us, you can click on one of the names below to send an E-mail message to that person.
CentreChairpersonVice-chairpersonSecretaryTreasurerMember
 
      

Durban Tania Borman Sandra Breschi Heidi Van Schoor Tania Borman Jenny Bonsignore
       Amina Carini
       Rosalie Conrad
       Marijke De Bruin
       Bobby Mills
       Sareen Roberts-Young
       Andrew John Warburton*

Ekurhuleni Mariana Schoonderwoerd   John Skinner Christian Olivier

Johannesburg Lynn Markman Lenette Van Wyk Evelyn Green Evelyn Green Mark Baker
       Diane Heller
       Snezana Ivanovic
       Estelle Sher
       Laetitia Van Onselen

Kroonstad Erna Rademan Irma Geldenhuys Ineke Badenhorst Ineke Badenhorst Estie De Lange
       Marie Jean Kotze
       Olga Rademan

Pietermaritzburg Carol Solomon Ilse Myburgh Jane Tongue   Ann Linda Boshoff
       Zillah Holdcroft
       David Solomon

Port Elizabeth Lestie Hughes   Nicky Bosman Alethea De Villiers Pierre Malan
       Wendy Matthews

Pretoria Gisela Scriba Anita Fourie Ewald Hesse Gisela Scriba Robin Dixon-Paver
       Stephan Gericke
       Elfreda Penzhorn
       Vivienne Pieters
       Rinamari Roux
       Susan Swanepoel
       Winnie Van der Walt

Tygerberg Hilletje Boonzaaier Carin Brand André Grové Merinda Van Rensburg Anna-Marie Alkema
       Charlene Bogenhagen
       Shane Goodall
       Zelda Wepner
Pgm last updated: 20170302
Page last updated: 20191120